Публічна оферта


 

 

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

про надання туристичних послуг

 (вступає в силу після здійснення замовлення

туристичних послуг туристом на сайті www.trendwaytravel.com)

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРВТ» (ліцензія на право заняття туроператорською діяльністю, надана Державним агентством розвитку туризму України відповідно до наказу № 79 від 09.12.2021р., розмір фінансової гарантії відповідальності Туроператора складає еквівалент суми 20 000,00 Євро, яка надана АТ « Банк інвестицій та заощаджень », адреса банка: Україна, 04119,м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 83-Д, згідно Договору про надання банківської гарантії № 4243/22-Г від 25.11.2022 р.) в особі Директора Айдеміра Серкана, який діє на підставі Статуту, надалі – «Туроператор»,  з однієї сторони, пропонує будь-якій фізичній особі, іменована надалі «Турист» акцептувати цю оферту і укласти цей Публічний договір (Оферту) про надання туристичних послуг через Веб-сайт www.trendwaytravel.com (надалі – Договір). Договір публічної оферти є публічним та, згідно ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх споживачів, вважається акцептом даного Договору між Туристом і Туроператором та засвідчує факт його укладання.

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

У цьому Договорі терміни вживаються в такому значені:

Туроператор - юридична особа, створена згідно із законодавством України, для якої виключною діяльністю є організація і забезпечення створення туристичного продукту, реалізація і надання туристичних послуг, а також посередницька діяльність із надання характерних та супутніх послуг, яка у встановленому порядку отримала ліцензію на туроператорську діяльність.

Турист  - особа, яка здійснює подорож по Україні або до іншої країни з не забороненою законом країни перебування метою на термін від 24 годин до одного року без здійснення будь-якої оплачуваної діяльності та із зобов'язанням залишити країну або місце перебування в зазначений термін.

Замовник - будь-яка дієздатна фізична особа, що досягла 18 років, яка на підставі укладеного із Туроператором Договору публічної оферти здійснила замовлення Послуг у власних інтересах та/або в інтересах третіх осіб та здійснює оплату таких послуг.

Туристичний продукт - попередньо розроблений комплекс туристичних послуг, який поєднує не менше ніж дві такі послуги, що реалізується або пропонується для реалізації за визначеною ціною, до складу якого входять послуги перевезення, послуги розміщення та інші туристичні послуги, не пов'язані з перевезенням і розміщенням (послуги з організації відвідувань об'єктів культури, відпочинку та розваг, реалізації сувенірної продукції тощо).

Тур - туристична подорож (поїздка) за визначеними маршрутом та строками, забезпечена комплексом туристичних послуг, які замовлялися туристом (бронювання, розміщення, харчування, транспортні послуги, рекреація, екскурсії тощо.

Ваучерформа письмового договору на туристичне або на екскурсійне обслуговування, яка може використовуватися відповідно до цього Закону.

Заявка на бронювання — належним чином оформлена заявка (бронювання, замовлення) Туристом на бронювання Туру на сайті Туроператора www.trendwaytravel.com, яка підтверджує замовлення туристичного продукту (туристичної послуги), що містить перелік умов Туру. В даному договорі Заявка на бронювання вважається акцептом Туриста  даного Договору, та означає згоду Туриста перед Туроператором за відшкодування збитків, яких зазнав Туроператор внаслідок її відкликання Туристом після її отримання Туроператором. Бронювання може передбачати повну або часткову оплату в момент створення броні, або оплату у відведений для цього термін після створення Броні на Сайті.

Підтвердження бронювання - документ, що підтверджує бронювання туристичного продукту (туристичної послуги) Туроператора із зазначенням його вартості, термінів оплати та штрафних санкцій по туру.

Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована (ім'я та прізвище, контактні дані, платіжні дані, електронна адреса тощо).

 Власник персональних даних - фізична особа, персональні дані якої обробляються та яка надала згоду на їх обробку.

 Обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання та поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних  (автоматизованих) систем.

 Згода суб'єкта персональних даних - добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних шляхом оформлення заявки на бронювання Туру на сайті Туроператора www.trendwaytravel.com, проставлення відмітки у відповідному полі сайту про надання згоди, користування сайтом тощо.

Документи на тур - туристичний ваучер, проїзні документи, інформаційний лист, рекомендації туристам з поведінки, страховий поліс (медичне страхування та від нещасних випадків).

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Туроператор зобов’язується відповідно до Заявки на бронювання Туриста, надати комплекс туристичних послуг (туристичний продукт) Туристу, а Турист зобов’язується на умовах даного Договору прийняти та оплатити їх.

2.2. Бронювання здійснюється Туристом за допомогою системи бронювання, яка представлена на офіційному сайті Туроператора  www.trendwaytravel.com.

2.3. Туроператор виступає як посередник між Туристом, з одного боку, і транспортними, страховими компаніями, готелями й іншими підприємствами, установами, з іншого боку. По угодах, оформлених Туроператором, Турист набуває прав та обов’язків, навіть якщо Туроператор і був названий в угоді, чи вступив у безпосередні відносини по виконанню угоди, зробивши юридичні дії (оплати, оформлення документів і т.д.).

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА РОЗРАХУНКУ

3.1. Замовлення Туристом туристичних послуг є повним прийняттям (акцептом) цієї оферти. Оплата Туристом за туристичні послуги є повним прийняттям умов Туру. Зобов’язання Туроператора щодо виконання умов цього Договору в частині надання Туристу комплексу туристичних послуг виникають з моменту повної та своєчасної сплати Туристом вартості Туру та надання необхідної для оформлення туристичної подорожі інформації та документів.

3.2. Замовлення на бронювання розглядається Туроператором на можливість задоволення всіх її істотних умов. У разі можливості його Підтвердження Туроператор виконує резервування: проїзних документів; проживання; харчування; трансферів; екскурсійне обслуговування; страхування; інших послуг.

3.3. Замовлення вважається прийнятим та підтвердженим Туроператором у разі направлення Замовнику Підтвердження про можливість надання зазначених у бронюванні послуг за допомогою факсимільного зв’язку, за допомогою електронної пошти або через особистий кабінет системи бронювання. Таке підтвердження Туроператором Замовлення може бути надане в тому числі шляхом виписки та надіслання будь-яким із засобів зв’язку на ім’я Замовника рахунку на оплату Послуг.

3.4. Турист здійснює повну оплату замовленого Турпродукту в національній валюті України – гривнях, протягом одного банківського дня з дати укладання договору або у строк, зазначений в самому рахунку на оплату.

У випадку:

- не оплати Туристом повної вартості замовленого Турпродукту згідно цього Договору протягом  одного банківського дня;

та

- при збільшенні офіційного курсу долара США/Евро щодо гривні, встановленого Національним Банком України на дату оплати, по відношенню до офіційного курсу долара США/Евро щодо гривні, встановленого Національним Банком України на дату укладання цього Договору;

оплата та/або не оплачена частина Турпродукту підлягає перерахунку на частку ділення (офіційного курсу долара США/Евро щодо гривні, встановленого Національним Банком України на дату оплати), на (/) (офіційний курс долара США/Евро щодо гривні, встановленого Національним Банком України на дату виставлення рахунку).

3.5. Оплата Турпродукту проводиться в безготівковому порядку, якщо Сторони окремо не домовилися про інше. Оплата туристом вартості витрат відповідно до п. 6.1. цього Договору проводиться у безготівковій формі. 

3.6. У випадку несплати або неповної оплати Туристом вартості туристичних послуг у строки, передбачені п. 5.2.1. Договору, Туроператор має право відмовити Туристу в наданні туристичних послуг, при цьому Турист відшкодовує Туроператору фактично понесені витрати по бронюванню і оформленню туру.

3.7. Фактом виконання Туристом зобов’язання по оплаті вартості туристичних послуг в безготівковій формі вважається зарахування коштів Туриста на поточний рахунок Туроператора.

 

 

 

4. ПРАВА СТОРІН

4.1. Туроператор має право:

4.1.1. Внести зміни у зміст туру та графік руху за маршрутом; змінити аеропорт, дату та час вильоту, тип літака або інші характеристики Турпродукту. У випадку, якщо Турист скористався запропонованими йому альтернативними послугами, послуги за Договором вважаються наданими належним чином.

4.1.2. Змінити вартість туристичного продукту, погодженої Сторонами, при цьому перевищення ціни туристичного продукту не повинно бути більше ніж 5% від його первісної ціни. У разі перевищення  ціни туристичного продукту більше ніж 5% первісної ціни турист має право відмовитися від виконання договору, а Туроператор зобов'язаний повернути йому всі раніше сплачені кошти.

4.1.3. Замінити замовлений готель або інший об’єкт розміщення на інший готель або інший об’єкт розміщення за умови, що новий готель (об’єкт розміщення) буде аналогічного або вищого класу, в будь-якій місцевості, незалежно від попередніх домовленостей (в тому числі і під час туру), якщо інше не буде окремо погоджено сторонами. Категорія готелю визначається офіційними органами країни розташування готелю. В цьому випадку, обов’язки Туроператора з розміщення Туриста вважаються виконаними і Турист не має права на пред’явлення будь-яких претензій щодо умов його розташування та оплати.

4.1.4. Розірвати даний Договір без відшкодування Туристу матеріальних і моральних збитків, у випадку не оформлення в’їзних віз Туристу Посольством країни слідування.

4.1.5. Відмовити в наданні туристичних послуг, в разі неповної або несвоєчасної оплати туру. В даному випадку для Туриста настають наслідки передбачені п. 6.1 Договору.

4.2. Турист має право:

4.2.1. Отримати туристичні послуги, а також отримувати інформацію, консультації протягом туристичної подорожі.

4.2.2.       Відмовитися від заброньованих туристичних послуг з будь-яких причин або неможливості їх одержання внаслідок відмови посольства країни відвідування у видачі візи Туристу. Заява про відмову Туриста від туристичних послуг в письмовій формі приймається Туроператором до виконання з дня отримання такої заяви. Турист зобов’язується сплатити штраф Туроператору в таких порядку та розмірах:

• при відмові за 30–21 днів до початку надання туристичних послуг – 15% від вартості туристичних послуг;

• при відмові за 20–15 днів до початку надання туристичних послуг – 50% від вартості туристичних послуг;

• при відмові за 14–8 днів до початку надання туристичних послуг – 70% від вартості туристичних послуг;

• при відмові за 7–1 днів до початку надання туристичних послуг – 100% вартості туристичних послуг;

• при відмові від замовлення, що припадає на високий сезон, – 100% вартості туристичних послуг;

• при відмові від замовлення за акцією «раннє бронювання» або за іншими акціями, якщо таке положення було зазначене в умовах проведення акції – 100% вартості туристичних послуг;

• при відмові від VIP замовлення (готель, авіа, дод.послуги) штраф уточнюється додатково у Туроператора;

Сторони погодили та встановили, що строк та термін високого сезону встановлюється Туроператором самостійно, інформація про зазначений сезон доноситься Туроператором до Туриста у зручній для Туроператора формі, зокрема на сайті.

Згідно ст. 20 Закону України "Про туризм" Турист зобов’язаний сплатити Туроператору фактично зазнані витрати за послуги, понесені у зв’язку з виконанням підтвердженого замовлення. Туроператор повідомляє суму понесених витрат у письмовій формі за допомогою електронного або факсимільного зв’язку, або будь-яким зручним способом електронного зв’язку, за вимогою. Сторони домовились, що підтвердженням фактично зазнаних витрат за послуги, понесені у зв’язку з виконанням підтвердженого замовлення Турпродукту, є довідка Туроператора із зазначенням загальної суми витрат та/або Акт про реалізацію послуг та/або документ іноземного туроператора.

Витрати Туроператора сплачуються на підставі рахунку, виставленого Туроператором.

 

5. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Туроператор зобов’язується:

5.1.1.Надати Туристу повну та достовірну інформацію, передбачену чинним законодавством України та зокрема ст.191,20 Закону України «Про туризм», та додатково:

- про місце надання туристичних послуг, програму туристичного обслуговування;

- про характеристику транспортних засобів, що здійснюють перевезення, зокрема їх вид (наприклад літак, потяг, автобус та інше) і категорію (перший клас, економ клас та інше);

- про час та місце проміжних зупинок і транспортних сполучень та категорію місця, яке споживач (турист) займатиме в певному виді транспортного засобу;

- про характеристику готелів та інших обєктів, призначених для надання послуг з тимчасового розміщення, у тому числі місце їх розташування, категорію, строки і порядок оплати готельного обслуговування;

- про ціну (вартість) туристичних послуг;

- про будь-які зміни у туристичному обслуговуванні;

- про медичні застереження стосовно здійснення туристичної подорожі, зокрема протипоказання через певні захворювання, особливості фізичного стану (фізичні недоліки) і вік туристів у країні (місці) тимчасового перебування;

- про місцезнаходження туроператора, поштові реквізити, контактний телефон, копію ліцензії та інше;

- про види і тематику екскурсійного обслуговування, порядок здійснення зустрічей і проводів, супроводу туристів;

- про стан навколишнього природного середовища, санітарного та епідеміологічного благополуччя;

- про адресу для направлення скарг і претензій туристів, а також адреси і телефони дипломатичних установ України у країні (місці) тимчасового перебування або місцевих служб, до яких можна звернутися у разі виникнення труднощів під час туристичної подорожі;

- про умови обов'язкового та добровільного страхування туристів;

- про правила вїзду до країни (місця) тимчасового перебування та перебування там.

5.1.2. Забезпечити бронювання туристичних послуг відповідно до Заявки на бронювання.

5.1.3. Організувати оформлення документів.

5.1.4. Забезпечити Туриста необхідними документами: ваучерами, страховими полісами (пам’яткою), авіаквитками на авіарейси згідно з графіком відправлення за маршрутом, вказаними у бронюванні.

5.1.5. Негайно інформувати Туриста про зміни в замовлених послугах, при їх наявності не пізніше ніж через один день.

5.1.6. Перевіряти у Туриста наявність та правильність оформлення необхідних паспортних та візових документів. Попереджувати про основні вимоги до оформлення в'їзних/виїзних документів, строки, порядок оформлення. Повідомляти про правила в’їзду та виїзду з країни перебування.

5.1.7. Довести до відома Туристів, що строк дії договору страхування починається з дати останніх підтверджених змін до Турпродукту та повної його оплати Туристом.

5.2. Турист зобов’язується:

5.2.1. Оплатити вартість туристичного продукт  протягом одного дня з моменту підписання даного Договору або у строк, зазначений в самому рахунку на оплату.

5.2.2. Своєчасно надати документи, які необхідні для оформлення поїздки (Туру). Документи повинні бути оформлені у встановленому законодавством порядку і надані Туроператору. Туроператор не несе відповідальності за правильність оформлення закордонного паспорту Туриста.

5.2.3. Прибути до аеропорту за три години до офіційно повідомленого часу вильоту літака та на передодні вильоту перевіряти час виїзду зворотнього трансферу з готелю до аеропорту.

5.2.4. Дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо перетину Державного кордону України, а також прикордонних, митних правил та правил в’їзду/виїзду до/з країни тимчасового перебування, санітарних правил; поважати звичаї, традиції місцевого населення, політичний та соціальний лад країни перебування; не порушувати суспільний порядок та вимоги законів, чинних на території країни тимчасового перебування;  не порушувати права та законні інтереси інших громадян; дотримуватись правил поведінки на борту літака, дотримуватись правил внутрішнього розпорядку та протипожежної безпеки в місцях розміщення та перебування. Виконувати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України та законодавством країни тимчасового перебування.

5.2.5. Оплатити вартість в’їзної візи при проходженні паспортного контролю, якщо віза не була оформлена заздалегідь.

5.2.6. У випадку виникнення у Туриста претензій, щодо якості послуг які надаються, Турист зобов’язаний негайно в письмовій формі надати претензію представнику сторони, яка приймає, та повідомити про це Туроператора протягом доби. Усі пред¢явлені претензії Туристів повинні містити: прізвище, ім'я та по-батькові Туриста, період і місце його перебування, а також супроводжуватися актом, складеним Туристом, уповноваженим працівником організації, що надавала послуги Туристу, та завіреним підписом представника Туроператора в країні перебування. Претензії повинні бути направлені Туроператору не пізніше 14 календарних днів із дня закінчення Туру. Разом з претензією Туроператору надається копія Договору з Туроператором, інші документи, що мають відношення до інциденту.

5.2.7. Надати достовірні дані про порушення  законодавства, митного та візового режиму, якщо такі мали місце в минулому. В разі виникнення негативних наслідків з причини надання  недостовірних, недійсних, невірно оформлених та підроблених даних чи документів і виникнення в зв’язку з цим матеріальних збитків Туроператора, Турист компенсує всі понесені збитки.

5.2.8. Самостійно сплачувати додаткові послуги, що обрані Туристом за власним бажанням: транспортні послуги (не передбачені умовами договору), обслуговування за кордоном України (не передбачене умовами договору), а також інші послуги, що не передбачені умовами Договору в місцях проживання та перебування.

5.2.9. Повернутися до України в терміни, передбачені умовами туру та чинною візою.

5.2.10. Виконувати умови та правила, передбачені цим Договором.

5.2.11. Під час здійснення туристичної подорожі, дотримуватись правил особистої безпеки та збереження особистого майна. 

5.2.12. Пройти профілактику у відповідності до міжнародних медичних вимог, в разі здійснення подорожі до країни (місця) тимчасового перебування, в якій існує високий ризик захворювання на інфекційну хворобу.

5.2.13. Відшкодувати Туроператору збитки, заподіяні своїми неправомірними діями, у тому числі, але не обмежуючись:

- через порушення, пов’язані з неналежним оформленням документів для  перетину Державного кордону України;

- через порушення Туристом візового режиму в країні перебування, виплатити Туроператору штрафні санкції імміграційних служб країни перебування Туриста і всі можливі витрати по його депортації.

5.2.15. Зобовязується надати Туроператору достовірні відомості щодо номера телефону, з метою забезпечення своєчасного інформування Туриста

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За відмову Туриста від Турпродукту (частково або повністю) з будь-яких причин, Турист зобов’язується сплатити Туроператору фактично зазнані витрати за послуги, понесені у зв’язку з виконанням підтвердженого замовлення Туриста. Туроператор, повідомляє суму понесених витрат у письмовій формі за допомогою електронного або факсимільного зв’язку, або будь-яким зручним способом електронного зв’язку, за вимогою. Сторони домовились, що підтвердженням фактично зазнаних витрати за послуги, понесені у зв’язку з виконанням підтвердженого замовлення Турпродукту Туроператора, є довідка Туроператора із зазначенням загальної суми витрат та/або Акт про реалізацію послуг та/або документ іноземного туроператора.

6.2. Якщо до складу Туру входить в’їзна віза то, на доповнення до п. 6.1, настає додаткова відповідальність за відмову від Туру:

- якщо документи Туриста не надавались до посольства, вартість послуг з оформлення візи повертається в повному обсязі;

- якщо до моменту відмови від туру віза проставлена в паспорті, вартість фактичних витрат з її оформлення не повертається.

6.3. Зміна умов Туру за ініціативою Туриста після його сплати, а також несвоєчасне надання Туристом Туроператору  необхідних документів прирівнюється до відмови від туру і породжує наслідки, передбачені п.6.1 даного Договору.

6.4. Туроператор не розглядає претензії Туриста що до якості наданих послуг та/або невідповідності наданого Турпродукту сподіванням Туристів та/або відповідно за незадоволення від наданих послуг, що ґрунтуються на суб'єктивній оцінці Туриста цих послуг, а також за відсутності відповідних записів у туристичному ваучері, оскільки уява кожної конкретної особи носить особистий та суб’єктивний характер і не може відповідати загальноприйнятим нормам у тому числі затвердженим законодавством відповідної країни.

6.5. Турист несе відповідальність за пошкодження майна або здійснення протиправних дій під час поїздки, згідно з чинним законодавством країни тимчасового перебування.

6.6. Туроператор не несе відповідальності та не сплачує будь-які компенсації за можливі порушення та дії, які не належать до його компетенції, а саме:

- за зміну розкладу, відміну, затримку авіарейсу, заміну літака одного типу на інший, закриття аеропортів, з метеорологічних, технічних та інших причин, що призвело до зміни програми Туру, за транспортне перевезення Туриста, збереження документів та особистих речей Туриста, втрату або псування багажу під час перевезення. В даному випадку відповідальність за вищевикладене несе Перевізник. Взаємовідносини між пасажиром (Туристом) та Перевізником регулюються договором на перевезення, підтвердженням якого є виданий Туристу квиток, згідно чинного законодавства України;

- за неможливість здійснення Туристом подорожі, перенесення її на більш пізніші терміни, призупинення подорожі, шкоду, що викликана діями консульської, митної та імміграційної служб України та зарубіжних країн;

- відшкодування витрат при настанні страхових випадків, що передбачені договором страхування. При настанні страхового випадку Турист зобов’язаний діяти у відповідності до інструкції, яка викладена у страховому полісі (пам’ятці);

- за готельне обслуговування (несмачна їжа, висока вартість додаткових послуг, відключення води та електропостачання, прибирання кімнат і території та таке інше) та негативні наслідки споживчих послуг, самостійно придбаних туристом у будь-яких суб’єктів ринку туристичних послуг у країні перебування/відпочинку туриста.

6.7. Туроператор не приймає претензії та не несе відповідальності по претензіях, які пов’язані з деякими відхиленнями щодо обслуговування, яке надають готелі, мотелі, пансіонати (несмачна їжа, висока вартість додаткових послуг, відключення води та електропостачання, прибирання кімнат і території та таке інше) та негативними наслідками споживчих послуг, самостійно придбання туристом у будь-яких суб’єктів ринку туристичних послуг у країні перебування/відпочинку туриста.

6.8. У випадку порушення Туристом програми обслуговування, норм та правил поведінки в країні перебування, правил митного та прикордонного контролю, правил поведінки на борту літака, транспортних перевезень (порушення правопорядку у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння), а також порушення інших загальноприйнятих правил поведінки, що стало причиною зняття Туриста з рейсу, затримки компетентними органами, доставлення (перебування) Туриста до (в) медичних закладів країни перебування, з вищевказаних причин, що призвело до додаткових матеріальних витрат Туриста, Туроператор не несе відповідальності, вартість Туру не повертається, будь-які інші компенсації не виплачуються.

6.9. За невиконання або неналежне виконання умов даного Договору, винна Сторона сплачує іншій Стороні завдані цим, документально підтверджені збитки.

6.10. Туроператор відшкодовує в установленому порядку збитки, завдані Туристу, іншим особам та довкіллю, які виникли внаслідок неналежного виконання обовязків за цим Договором.

6.11. Туроператор не несе відповідальності по відшкодуванню матеріальних затрат Туриста за сплачені туристичні послуги, якщо Турист під час туристичної подорожі, керуючись особистими інтересами, не скористався всіма або частиною наданих Туроператором туристичних послуг, достроково припинив термін перебування в Турі.

6.12. Туроператор (сторона яка приймає Туриста в країні тимчасового перебування), не несе відповідальності за втрату, пропажу цінностей, документів, особистих речей Туриста під час здійснення туристичної подорожі.

6.13. Турист, що підписав Договір, представляє інтереси всіх туристів, про яких зроблене замовлення, несе відповідальність перед туроператором та цими туристами, за вибір послуг, правильність повідомлених даних, своєчасну оплату послуг та виплату витрат, в разі відмови від подорожі.

6.14. Туроператор не несе відповідальності за рішення (дії) прикордонних, митних служб країн, через (до) які (яких) подорожує Турист, а також інших установ щодо неможливості в’їзду Туриста або осіб що подорожують разом з ним, відповідно до умов цього Договору та заявки, на територію цих країн. В даному випадку Турист самостійно сплачує витрати пов’язані з депортацією (вартість транспортного перевезення, адміністративні штрафи, пеня та інші платежі). Будь-які компенсації не виплачуються.

6.15. У випадку відмови в’їзду на територію країни туристичної подорожі одному із туристів, що подорожує групою, відповідно до умов цього Договору з причин передбачених п. 6.13 Договору, Договір не припиняється для інших туристів в групі (такі туристи продовжують подорож відповідно до умов Договору). В даному випадку претензії на дії відповідних органів країн подорожі для розгляду не приймаються, компенсації не виплачуються.

6.16. Туроператор не несе відповідальності за неналежне виконання умов Договору, якщо це сталося внаслідок надання Туристом Туроператору документів та недостовірних відомостей (неповнота, недостовірність, неправильність оформлення документів та ін.).

6.17. У випадку невиїзду Туриста внаслідок втрати документів, запізнення на рейс на початку та в кінці туристичної подорожі з причин особистого характеру та ін.,Туроператор не несе відповідальності і компенсації не сплачує.

6.18. Туроператор не несе відповідальність за будь-які незручності, завдані Туристу в зв'язку з проведенням на території країни перебування будівельних та ремонтних робіт, які відбуваються за рішенням або з відома місцевих влад будь-якими державними або приватними особами.

6.19. При порушенні Туристом Правил перевезення пасажирів та багажу, до Туриста застосовуються штрафні санкції передбачені Перевізником.

6.20. Зміна або заміна будь-яких даних Туриста тягне за собою зміну умов попереднього бронювання (вартість туру й т.п.). У випадку внесення будь-яких змін до документів, виправлення неточностей у записах документах Туриста, останній погоджується з усіма додатковими оплатами.

6.21. У випадку невиконання зобов'язань по оплаті Туру (п. 5.2.1) Турист зобов'язаний сплатити Туроператору пеню в розмірі 0.3% від вартості Туру (п. 3.1), за кожен день прострочки платежу до моменту сплати.

6.22. Туроператор не несе відповідальність за підвищення вартості авіаквитків та зобов’язується інформувати Туриста про зміну вартості авіаквитків, відразу після отримання інформації від Перевізника. 

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

7.1. Всі суперечки, які можуть виникнути в ході виконання даного Договору, Сторони зобов’язуються  вирішувати шляхом переговорів, а у випадку недосягнення згоди – згідно чинного законодавства України.

7.2. У випадку визнання претензій Туриста та відшкодування йому з боку Туроператора спричиненої шкоди, Турист підписує відповідні фінансові документи про це, а також письмову заяву про відмову від пред’явлення майнових та інших претензій до Туроператора.

8. ДОДАТКОВІ УМОВИ

8.1. Заміна готелю або номеру за власним бажанням Туриста може бути здійснена тільки за додаткову плату.

8.2. В разі задоволення претензій з якими звертається Турист в країні перебування, відповідно до п. 5.2.6, шляхом надання альтернативних послуг, і турист ними скористався, то вважається що Туроператор і сторона, яка приймає, виконали свої зобов’язання належним чином і претензії по тому ж самому питанню до розгляду не приймаються.

8.3. Претензії та заяви Туроператор приймає безпосередньо від особи, що підписала Договір.

8.4. Претензії стосовно клімату, місцевих традицій, тривалості авіаперельоту до розгляду не приймаються.

8.5. У випадку настання страхового випадку, претензії по збитках Турист пред’являє в страхову компанію, вказану в страховому полісі (пам’ятці).

8.6. Адміністрація готелів країни перебування може тимчасово змінювати склад устаткування номерів, змінювати харчування, особливо на початку та в кінці сезону. Деякі розваги, що рекламуються, враховуючи використання спортивного устаткування, можуть бути оплатними. Устаткування, що зображене на рекламних фотографіях, необов’язково може бути в наявності протягом сезону. Туроператор не володіє інформацією про можливі плани адміністрації готелів щодо проведення будівельних та ремонтних робіт в курортній зоні.

8.7. Квитки, які придбані за чартерною програмою поверненню не підлягають.

8.8. Для зміни зворотної дати вильоту за чартерною програмою Турист має звернутись до Туроператора за придбанням нового квитка на іншу дату вильоту. Вартість невикористаного квитка не повертається.

8.9. Зміна умов Туру тягне за собою скасування попереднього замовлення та подання нового. В даному випадку Турист сплачує витрати передбачений п. 6.1 Договору.

8.10. Підписанням даного договору Турист, враховуючи вимоги Закону України «Про захист персональних даних», підтверджує та надає Туроператору згоду на обробку його персональних даних (та персональних даних будь-яких фізичних осіб, що слідують з ним), які були або будуть передані Туроператору у зв’язку або на виконання даного договору та замовлення туру. Турист засвідчує і гарантує , що він має всі необхідні правові підстави для передачі вищезгаданих персональних даних Туроператору для їх подальшої обробки з метою організації та надання Туристу будь-яких туристичних послуг, без будь-якого обмеження строком та способом, у т.ч. для їх використання і поширення, зміни, передачі чи надання доступу до них третім особам у випадках, передбачених чинним законодавством України, а також для передачі Туроператором персональних даних для обробки третім особам та здійснення відносно них будь-яких інших дій, якщо це пов’язано із захистом прав Туроператора за ними, або якщо це необхідно для реалізації Туроператором прав та обов’язків, передбачених законом.

Право визначення об’єму обробки персональних даних Турист надає Туроператору.

Турист звільняє Туроператора від будь-якої відповідальності, у тому числі за будь-яку моральну шкоду, майнові збитки, неотриманні доходи (вигоду), завдані будь-яким особам внаслідок будь-яких суперечок, претензій, вимог або судових спорів щодо або у зв’язку з персональними даними. Турист приймає на себе повну відповідальність перед такими третіми особами, у тому числі за відшкодування збитків та шкоди.

Турист зобов’язується відшкодувати Туроператору будь-які майнові збитки, моральну шкоду, неотриманні доходи (вигоди), в т.ч. судові витрати та витрати на консультаційні послуги, що виникли внаслідок порушення Туристом зазначених вище засвідчень і гарантій, або у разі задоволення судом позову до Туроператора про відшкодування збитків або шкоду у зв’язку з переданими Туристом персональними даними.

Вищенаведені зобов’язання, засвідчення і гарантії є необмеженими строком, вони є безумовними і безвідкличними.

9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

9.1. Сторони звільняються від майнової відповідальності за невиконання зобов’язань, передбачених Договором, при виникненні форс-мажорних обставин, а саме: (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов'язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

9.2. Сторона, яка посилається на обставини непереборної сили, зобов’язана терміново, повідомити іншу Сторону про їх виникнення в письмовій формі, або на електронну пошту, або будь-яким іншим зручним способом електронного зв’язку (месенджери, програми інтернет і т.п.) і надати оформлений належним чином сертифікат Торгово- промислової палати України.

10.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей договір набирає чинності з дати його акцепту Туристом та діє до його виконання Сторонами.

 8.2.  У випадках, що не передбачені цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України. 

8.3.  Усі зміни та доповнення до Договору здійснюються лише за взаємною згодою Сторін шляхом укладання додаткових договорів із дотриманням норм чинного законодавства. 

8.4.  Сторона цього Договору без попередньої письмової згоди іншої Сторони не має права відступати, передавати чи будь-яким іншим чином делегувати третім особам усі або якусь частину своїх прав, зокрема, права вимоги, що виникли у зв'язку із укладенням або виконанням цього Договору.

  8.5.  Сторони згідно з цим Договором вживають усіх необхідних заходів для забезпечення конфіденційності (нерозголошення) отриманої від іншої Сторони технологічної, фінансової, комерційної, конфіденційної та іншої інформації та документації, комерційної таємниці, персональних даних фізичних осіб.

 

11. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю  «ТРВТ»

Фактична адреса: 02141, м. Київ, вул. Руденко Лариси, буд. 6-А, прим. 58, офіс 1;

Юридична адреса: 02121, м. Київ, Харківське шосе, буд. 201-203, літера 2А, поверх 20

Тел. +38(067)646-42-42

Ел. Адреса: management@trendwaytravel.com

Рахунок: UA953052990000026000006234624

Банк: АТ КБ «ПриватБанк»

МФО: 305299

Код ЄДРПОУ: 45081315